Wijziging van de termijnen voor raadpleging akten BS

Image: 
Wijziging van de termijnen voor raadpleging akten BS

Voor genealogen en ook andere vorsers is er goed nieuws. Het zonder voorwaarden raadplegen van de akten van de burgerlijke stand wordt versoepeld. De termijn voor overlijdensakten wordt ingekort tot 50 jaar en die voor huwelijksakten tot 75 jaar.

Zie: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december), die in Titel 11 enkele wijzigingen aanbrengt in de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waaronder:
Art. 166.
4° het ontworpen artikel 29 van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt:
a) paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt:
"Eenieder heeft recht op een uittreksel of afschrift van:
- akten van overlijden van meer dan vijftig jaar oud;
- akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud;
- anderen akten van meer dan honderd jaar oud."